Magyarország

1956 titkai – honnan kerültek elő a fegyverek?

Jó 15-20 évnek kellett eltelnie a rendszerváltás után, mire az 1956-os forradalom emlékezete valódi, szívvel-lélekkel átélt ünneppé vált Magyarországon. Sokan emlékezhetnek még az 1990-es évek ’visszafogott ’56-os megemlékezéseire. Soha nem feledem, egyszer, még valamikor az 1990-es évek elején, egy kiskunhalasi ’56-os emlékünnepségen négy fő vett részt, ebből az egyik a polgármester, a másik az alpolgármester volt – lényegében senki nem volt kíváncsi a megemlékezésre, pedig a forradalom napjaiban Halason is voltak megmozdulások, és két ember halálával végződő gyilkos sortűz. Hogy mi volt a tartózkodás oka? Egyrészt nyilván az, hogy a tömegek számára közömbös volt ’56 – bármennyire is eretneknek tűnik ez a gondolat, de (és minden tisztelet azoknak, akik lelkükben őrizték ’56 lángját) – nem ápolták emlékét, nem azonosultak vele, legfeljebb csak a „balhés napok” emléke maradt meg (Illyés Gyula írja a Puszták népében, hogy sok „pusztai” számára 1848 nem jelentett semmit érzelmileg. Seregek jöttek-mentek, ők meg megpróbáltak valahogy túlélni). Éppen ezért sokan úgy érezhették, hogy a rendszerváltás nyomán hivatalos szintre emelkedő ’56-os kultusz pusztán az új rezsim legitimációs eszköze – ami akkor megint csak igaz volt – és ebből nem kértek.

Mostanság viszont már sokkal többen járnak a forradalmi megemlékezésekre, az emberek szívében – beleértve magamat is – érezhetően gyökeret vert 1956 emléke – és ez így van jól.

Az 1956-os magyar forradalom története azonban továbbra is az egyik legátpolitizáltabb, legérzékenyebb téma maradt közbeszédünkben, történelmi emlékezetünkben, amely bizony a mítoszteremtéstől sem mentes. Átpolitizált ünnepről van szó, ami nem meglepő, hiszen 1956 óta még csak 56 év telt el, s továbbra is a rendszerváltás rendszerének egyik ideológiai alapkövét képezi a forradalom emléke. 1956 mítoszokkal teli, ami meg is nehezíti értelmezését. Nem véletlen, hogy a magyarországi történész szakma és közvélemény meglehetősen hűvösen fogadta Charles Gati nagyszerű „tabudöntögető” könyvét, a Vesztett illúziókat, amelynek egyik legfőbb állítása, hogy a forradalom igenis győzhetett volna, amennyiben a Nagy-kormány megfontoltabb és bölcsebb politikát folytat. A szovjetek október 30-án hajlandóak lettek volna meghátrálni, de ekkor két dolog történt: 1) a Köztársaság téren a pártház ostroma és az ottani védők kegyetlen lemészárlása, 2) a Nagy-kormány kilépése a Varsói Szerződésből. Ezután a szovjet vezetés a katonai beavatkozás és a bábkormány hatalomra ültetése mellett döntött.

A magyar nemzeti mítoszba, amely kizárólagosan védtelen és eleve elrendelt áldozatként mutatja be a magyarságot és hazánkat, ez természetesen nem illik bele. Méghogy nekünk is volt felelősségünk?

Egy másik mítosz, talán a legostobább, miszerint ’56 döntötte meg a Szovjetuniót és a kommunizmust. Ezt kommentálni sem érdemes (mintha valaki azt mondaná, a krími háború döntötte meg az Orosz Birodalmat).

Még egy mítosz, amiről az alábbiakban bővebben is írnék, a forradalom spontán jellegére vonatkozik. Az 1956-os forradalom persze spontán volt, hiszen az utcára kimenő emberek túlnyomó többsége nyilvánvalóan nem összeesküvő volt, hanem tiszta szívű, a hazájáért tenni akaró ember. Azonban bizonyos jelek arra utalnak, valakik előkészítették egy fegyveres felkelés lehetőségét is.

Hiszen október 23. békés tüntetésnek indult. Az akkori felvételeken látszik, mennyire fenséges és méltóságteljes volt az hatalmas, eredetileg zömmel egyetemistákból álló a tömeg, amely Pestről Budára, a Bem-szoborhoz vonult. Forradalmat csak morálisan egészséges nemzetek tudnak csinálni. Törött gerincű, hajlott hátú társadalmak nem képesek arra, hogy forradalmat robbantsanak ki – épp ezért minden nemes forradalomnak valamilyen módon szülőatyja az a rendszer, amely ellen kirobbant. Az 1956. október 23-i tömegtüntetésről készült felvételek lenyűgözőek több évtized távlatából is. Sugárzó arcok, egyenes hátak, igen, ilyeneknek kell lenni a fiataloknak, világmegváltóknak. Hasonló méltóságteljes arcok néznek vissza ránk a 1980-as évek híradófelvételein is. Mintha az 1950-es, 1980-as évek fiatalsága morálisan egészségesebb lett volna, mint napjaink, a rendszerváltás utáni két évtizedben megtört nemzedéke (az 1990-es és 2000-es évek perifériális újkapitalizmusának egyik legnagyobb bűne, hogy frusztrált, egzisztenciálisan rettegő, kiszolgáltatott fiatalságot termelt ki. A mai magyar társadalom képtelen lenne egy forradalomra).

Németh László szavai szerint, „a Rákosi-rendszer nemcsak nyomta, bizonyos értelemben nevelte is a nemzetet… a magyarság számára (s ez inkább az ő érdeme, mint a rendszeré) a Rákosi-rendszer nem jelentett abszolút bénítást – az életet megdermesztő gátlást – tán ez volt a legfontosabb dolog, ami a forradalomban kiderült.” A Rákosi-rendszer kinevelte a népi értelmiség új nemzedékét, amely igazi hívőből fordult a rendszer ellen, ellentétben a régi értelmiséggel, amely „sunyíthatott, hisz nem tekintette a maga dolgának, amiben részt kellett venni.”[1]

Az egyetemisták felvonulásához sokan csatlakoztak. A Bem térhez érve sokan kivágták a rákosista címert a zászlóból, és elkezdték skandálni a „ruszkik haza!” jelszót (néhányan már ekkor visszafordultak, és nem vonultak később a Parlament elé). Persze ezek a jelszavak nem meglepőek a MEFESZ előző este elfogadott 16 pontja alapján, amely követelte – elsőként – „az összes szovjet csapatok azonnali kivonását” (1.), új kormány kinevezését Nagy Imre vezetésével (3.), Farkas Mihály és Rákosi Mátyás törvényszék elé állítását (4.), a többpártrendszer bevezetését (5.), a magyar-szovjet kapcsolatok új alapokra helyezését, az egyenlőség és kölcsönös be nem avatkozás elve alapján (6.), „az egész gazdasági élet átszervezését”, a tervgazdaság felülvizsgálatát (7.), sajtó- és szólásszabadságot (12.), a Sztálin-szobor elbontását (13.), a Kossuth-címer visszaállítását, március 15.-e ünnepnappá nyilvánítását (14.) – azaz rendszerváltást.

Egyébként már a hatalom ingadozását, megrendülését jelezte, hogy ellentmondó utalások érkeztek arra vonatkozóan, engedélyezik-e a tüntetés megtartását? 12 óra 53 perckor a Rádió adását megszakítva azt közölte, „a közrend zavartalan biztosítása érdekében a Belügyminisztérium nyilvános utcai gyűléseket, felvonulásokat a további intézkedésig nem engedélyez.” Ezt bemondták 13 óra 15 perckor is, ám 14 óra 23 perckor viszont azt közölték, a belügyminiszter a kihirdetett gyülekezési tilalmat feloldja.[2]

A délutáni „békemenetből” lett estére fegyveres harc a Magyar Rádió épületénél. És ez az a pont, ahol meg kell állnunk: hogyan kerültek fegyverek a civilek kezébe? Hiszen a békés tüntetés egészen váratlanul csapott át fegyveres harcba.

Charles Gati visszaemlékezése: „A délután átélt boldogságot estére nyugtalanság és rossz előérzet váltotta fel. Hallottam, amikor a Rádiónál eldördültek az első lövések, és nem értettem, mi is történik itt. Elképesztett az ifjú harcosok hirtelen felbukkanása. Kik ezek az emberek? Honnan vannak fegyvereik?

Honnan vannak fegyvereik?

A Budáról Pestre átvonuló tüntetők a Parlament előtt csalódottan hallgatták Nagy Imre beszédét este 21 órakor. A politikus nyugalomra intett és hazaküldte a demonstrálókat. Egyszercsak azonban teherautók jelentek meg, és azokról azt kiabálták, „Gyertek a Rádióhoz!, Gyertek a Rádióhoz!” (Vásárhelyi Miklós visszaemlékezése), mert a Rádiónál már, úgymond, lövik a népet. Bibó István visszaemlékezése: „…megjelent egy teherautón egy csomó munkásfiatal. Ez a teherautó lassan bejött délről a villamosok által zárt területre, és lépésben haladt. A fiatalok egyike elkiabálta, hogy a Rádiónál lőnek, a Rádiónál lőnek. Velem volt akkor egy ideig Tettamanti Károly műegyetemi tanár és rákiabált: „Ne provokáljon itt, ez nem igaz![3]

A Rádióban hangzott el 20 órakor Gerő Ernő uszító hangvételű beszéde. Először 14:23 perckor – tehát épp akkor, amikor a tüntetések újbóli engedélyezése is megtörtént – adtak hírt arról, hogy az MDP KV első titkára 20 órakor rádióbeszédet mond. Ezt a közleményt a nap folyamán számos alkalommal megismételték, csak 15 óráig még ötször. [4]

Gerő a beszédében lényegében elítélte, nacionalistának nevezte a délutáni tüntetést: „…elítéljük azokat, akik ifjúságunk körében a sovinizmus mételyét igyekszenek terjeszteni, s a demokratikus szabadságot, amelyet államunk a dolgozó népnek biztosít, nacionalista jellegű tüntetésre használták fel.” Gerő szavai arról árulkodnak, a helyzetet rendkívül válságosnak látta: „Nyíltan meg kell mondanunk, most arról van szó, szocialista demokráciát akarunk-e, vagy burzsoá demokráciát?[5]

Gerő beszéde után nem sokkal teherautók hozták a tömeget a Rádió elé. Igaz, a tüntetés már korábban megkezdődött a Rádió épülete előtt, az egyetemisták azt követelték, sikertelenül, hogy olvassák be pontjaikat. Pálóczi Horváth György visszaemlékezése: „Gerő beszéde után a helyzet gyökeresen megváltozik. A külvárosi munkásnegyedekből teherautók sokasága érkezik, zsúfolva fiatal munkásokkal…”.[6]

A Rádiót eredetileg 16 karhatalmista védte, s amikor a tüntetők elkezdték kővel dobálni az épületet, még 300 főt rendeltek ki az épület védelmére. [7]

Kérdés, ki küldte a teherautókat a Parlament elé, azzal a felszólítással, hogy a tömeget a Rádió elé terelje? A teherautókat este 18 óra tájban kezdték lefoglalni bizonyos fegyveresek. Tehát valakik már 18 óra tájban fegyverrel járták a várost azzal a céllal, hogy teherautókat szerezzenek. 23-án este mintegy 40 teherautót zsákmányoltak a TEFU telepekre betörő fegyveresek. Nyilvánvalóan szervezett, előre megtervezett akcióról volt szó.

Karátson Gábor visszaemlékezése szerint a teherautók a ledöntött Sztálin-szobornál is felbukkantak, és arra buzdították az embereket, vonuljanak a Rádióhoz (Sztálin szobra 21 óra 37 perckor hullott porba, mintegy három órai szenvedés után). Mint kiderült, az egyik teherautóban a sofőr mellett „ávós”, titkosszolgálati tiszt ült.

A teherautók egy része egyébként már a délután folyamán készenlétben álltak. Kozák Gyula visszaemlékezése: „Közel laktunk a Városligethez, és napközben lementem a ligetbe, de mert mindenki iskolában volt, hazamentem. Délután már azt tapasztaltam, hogy sok teherautó járkál a mellékutcákban is, ami teljesen szokatlan volt.”

A teherautók szervezetten szállították a tömeget a Rádió elé,, „jöttek-mentek a teherautók” (Hargitainé Farkas Brigitta).

23-án éjjel érthetetlen volt, hogy mi történik a Rádiónál. Az ott lévő államvédelmisták nem kaptak tűzparancsot, és egyszer csak jelezték, hogy fegyverropogás van a Rádiónál.” (Váradi Gyula visszaemlékezése). A hatóságok eleinte könnygázgránáttal is próbálták oszlatni a tömeget, de sokan közülük civil ruhába öltöztek és leléptek (Sárközi Mátyás visszaemlékezése). Az ávósok féltek. Forintos György visszaemlékezése, még az összecsapások kezdete előtt: „Nagy feszültség volt, de úgy tűnt, hogy tettlegességre nem kerül sor. A Rádió hátsó bejáratánál állt egy csapat ávós, akikkel kiabáltak, hogy miért nem engedik felolvasni a pontokat, meg hogy álljanak át. Látszott, hogy az ávós tiszt rettenetesen meg van ijedve, halálsápadt volt.”

A Rádió parancsnokságát átvevő Zólomy László megtiltotta a fegyverhasználatot. Éjfélig nem is voltak újabb lövések a karhatalom részéről (ezt nehezményezte is Mikojan és Szuszlov másnap írt jelentése: „A magyar elvtársak egyik súlyos hibája az volt, hogy tegnap éjszaka éjfél előtt nem engedélyezték a zavargások résztvevőinek lövetését.”), de 37 felkelőt, zömmel tizenéves kamaszokat elfogtak.[8] Valakik azonban akik mégis lövéseket adtak le a Rádió környékén összeverődött tömegre. Zólomy szerint: „Egy-egy lövés itt-ott elhangzott, de hogy ki adta le, azt nem tudtuk. Amikor kimentem a Petőfi Akadémia tisztjeihez érdeklődni, hogy mi a helyzet, a tömegből egyesek odaszóltak nekem, hogy miért lövünk a tömegre. Én mondtam nekik, hogy nem lőttünk. Erre azt mondták, hogy éppen most vittek be egy sebesültet, jöjjek, nézzem meg a szemben lévő épületben.”

Ekkor dördültek el tehát az első éles lövések a Bródy Sándor utcában gyülekező tömegre. Itt voltak a forradalom első halottai (Oltványi Imre naplója szerint már este 21 óra tájban valakik lövöldöztek a Duna part körül, Pesten és Budán).

Mindenesetre 21 óra tájban még nem voltak tömegesen felfegyverezve a felkelők (ezt egy Petőfi Akadémiás is megerősíti) a Rádiónál.[9] 22 óra tájban katonák érkeztek a Rádióhoz, páncélosokkal biztosították a bejáratát, de ezek elmentek, amikor felújultak a harcok (közben este 22-kor az MDP KV-t is összehívták). Ezek a piliscsabai páncélosok voltak, akiknek a bevetését a nép ellen Tóth Lajos vezérőrnagy szerint Gerő Ernő rendelte el, ám Bata védelmi miniszter parancsára a katonák lőszer nélkül vonultak fel.[10] Kb. este 22 órakor kezdődött a Szabad Nép székházának ostroma, először csak kövekkel, majd fegyverekkel.[11]

Hogy kik lőttek 21 óra tájban, nem lehet tudni – talán provokátorok? Mindenesetre a Bródy Sándor utca lámpáit gondosan kilőtték a környéken rejtőzködők.

A felajzott tömeg, főleg persze fiatalok, fegyvert akart. A Rádió előtti tömegben voltak jól értesült személyek is, akik tudták, honnan lehet fegyvereket szerezni. Csongovai Per Olaf szavai: „Angyal Pista azonnal intézkedni kezdett, mások elmentek teherautókat szerezni, és mondták, hol lehet lőszert, fegyvereket találni. Az első fegyvereket az ávósoktól szedtük el.” Vajon kik voltak ezek a jól értesült emberek, akik tudták, hol lehet fegyvert szerezni Budapest központjában?

A rend biztosítására, mint említettük, katonákat is kivezényeltek, fegyverrel, de lőszer nélkül. A tömeg elkezdte kikapkodni a katonák kezéből a fegyvert, de ezek még lőszer nélküli fegyverek voltak. A fegyverraktárak (Hungária körúti laktanya, Petőfi Akadémia, Lámpagyár, Timót utcai fegyverraktár) kifosztása 22-23 óra táján kezdődött.[12] Mindenesetre fegyverek nemcsak innen kerültek.

A fegyvereket megint csak a teherautók szállították, Kabelács Pál visszaemlékezése: „Egyszercsak jött Kispestről egy tehergépkocsi, voltak rajta nyolcan tízen. Kinek kell fegyver? – kérdezték. Hát odarohantam. Szerencsém volt, gyors vagyok, elkaptam egy dobtáras géppisztolyt. Kérdeztem, hogy van-e lőszer. Mondták, hogy tele van. Két üres teherautó is állt ott. Valaki egyszer csak azt mondta: Megyünk a Rádióhoz! Menjünk. Útközben még egy csomóan fölszálltak… A Rákóczi térnél befordultunk. Valamelyik mellékutcában volt egy fegyverlerakat egy üzletszerű helyiségben, amit a sofőrök biztosan ismertek, mert nem tétováztak, egyenesen odamentünk. Felhúzták a rolót, feltörték a zárat, és kipakoltuk a lerakatot. A fegyvereket föltettük a kocsira, és mentünk tovább a Rádióhoz. Egyszer a tömeg megállított bennünket, fegyvert akartak. Akkor kiosztottuk mindet, ami még volt.” Azaz ezen beszámoló szerint a Ferencvárosban, Józsefvárosban titkos, előkészített fegyverraktárak voltak. A teherautók sofőrjei arra kaptak utasítást, ide vigyék azokat, akik fegyverhez akartak jutni. S hogy kik voltak a fegyveresek? Zömmel nem egyetemisták, akik a délutáni tömegtüntetésen vettek részt, hanem józsefvárosi és ferencvárosi, tizen- és huszonéves „proli” gyerekek.

Egy csepeli munkásfiatal visszaemlékezése: „Este 10 óra körül már lefekvéshez készülődtek, amikor bejött a szobába egy idősebb, bőrkabátos ember, s azt mondta: gyorsan öltözzetek fel srácok, mert a stúdiónál az ávósok a tömeget gyilkolják.” Azt hozzátette, hogy a közelben levő téren van a gyülekező, ott áll már több gépkocsi, s azokon a fegyverek.”

Egy közelben dolgozó pincér azután ment a Rádióhoz, hogy hallotta, „nagy a muri”. A környéken egy teherautóról osztogatták a fegyvereket.[13]

A magyar hadsereg alakulatait a városba küldték, de lőszer nélkül, a tankok nemzeti színbe öltöztek, a hadsereg lényegében a nép oldalán volt, passzív módon megpróbálták akadályozni a szovjet tankok vonulását.

Október 24-én reggel 4:30-kor a Rádió még azt jelentette, „Fasiszta, reakciós elemek fegyveres támadást intéztek középületeink ellen”, de 5:30-tól a „fasiszta” szó „ellenforradalmira” változott. 6:30-kor beolvasták a BM közleményét, amely arra hívta fel Budapest lakosságát, csak halaszthatatlan ügyben lépjenek ki az utcára, mivel „a fosztogató ellenforradalmi csoportoktól való tisztogatás még folyik.”[14]

Reggel 8 óra 45 perckor az immár miniszterelnök (a minisztertanács elnöke) Nagy Imre közleményét olvassák fel, amelyben rögtönítélő bíróságok megalakulását jelentették be. A bíróságok halállal büntetik a „népköztársaság megdöntésére irányuló cselekményeket.” 9 órakor beolvasták, hogy a Nagy-kormány a szovjet csapatok segítségét kérte az „ellenforradalmi bandák, banditák” elleni harcra (valójában még Gerő és Hegedűs kérte a szovjet csapatok segítségét). 9 óra 18 perckor a Rádió azt közölte, 14 óráig kijárási tilalmat rendeltek el.[15]

12 óra 10 perckor Nagy Imre beszédét közvetítette a Rádió. A miniszterelnök fegyverletételre szólította fel az ellenálló csoportokat. Demokratizálást, az életkörülmények javítását ígérte. A rend helyreállítását kérte: „őrizzétek meg nyugalmatokat, álljatok ellen a provokátoroknak, segítsetek helyreállítani a rendet, támogassátok rendfenntartó erőinket.” Amnesztiát, a statáriális bíróság elkerülését ígérte azoknak, akik azonnal leteszik a fegyvert (a beszéd után közölték, hogy a Baross téri csoport megadta magát). Tildy Zoltán szózata szintén a nyugalom helyreállítására intett, akárcsak a népszerű sportkommentátor, Szepesi György („…rendre, nyugalomra, az oktalan vérontás megszüntetésére van szükség! Értsétek meg, hogy azok, akik most rombolnak, gyilkolnak, rabolnak, akik a ti békés tüntetéseteket vérfürdővé akarták változtatni, a magyar ifjúság jövőjét próbálják tönkre tenni! Ne engedjétek!”). A MEFESZ közleménye azt mondta, legfontosabb céljuk teljesült Nagy Imre kinevezésével, s ők is a rend helyreállítására szólítottak fel.[16]

A miniszterelnökké kinevezett Nagy Imre fegyverletételre szólította fel az embereket. De a tegnap este kiosztott és zsákmányolt fegyverekkel felszerelt tömegeket már nem lehetett megállítani. 14 óra után 18 órára halasztották az amnesztia határidejét. Délután fél ötkor a kijárási tilalmat másnap reggeli 6-ra hosszabbították meg. 17 óra 45 perc után perceként közölte a Rádió, hogy az amnesztia hamarosan véget ér! A rádió egyébként folyamatosan a Nagy-kormányt támogató nyilatkozatokat olvasott be gyárak, kollektívák, különböző szervezetek (beleértve a katolikus egyházat is) részéről.[17]

Október 25-én, csütörtökön reggel a Rádió 4:30-as híradása azzal kezdte a napot, hogy „az ellenforradalmi bandákat lényegében felszámoltuk”, s csak kisebb csoportok fészkelhették be magukat egyes házakba. Az 5 óra 38 perckor elhangzott közlés szerint már csak a Rákóczi úton a Palace Hotel környékén, a Magdolna utcában, és a Ferencárosi pályaudvarnál és a Rádiónál voltak ellenálló csoportok.[18]

Reggel 9 órakor Bata István honvédelmi miniszter azt közölte hogy a „testvéri szovjet hadsereg egységeivel együtt” délig felszámolják az utolsó „ellenforradalmi” erőket is, azonban este 18-ig, meghosszabbították a kijárási tilalmat (10:47), fél háromkor pedig újabb harcokról adott hírt a Rádió.[19] A Budapesti Rendőrfőkapitányság ügyeleti naplója szerint (reggel 8 órai bejegyzés), „Nagy Imrétől szovjet egységeket kértünk. A magyar honvédség átáll.” Ugyanezen a napon reggel felkelők megtámadták a Dohány utcai zsinagógát.[20]

Október 25-én került sor az értelmetlen vérengzésre a Parlament előtt, amely minden szempontból az 1956-os magyar forradalom egyik legsötétebb ügye. Kik lőttek, kinek a parancsára, kinek az érdekében?

Annak ellenére, hogy Gerőt ezen a napon felmentették a KV titkári tisztségéből, és Nagy Imre bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdeményez a kormány a szovjet csapatok „visszavonásáról”, este 18 óra után kiújultak a harcok a Nagykörút és a Baross utca környékén. A kijárási tilalmat reggel 6-ig meghosszabbították.[21]

Október 26-án a Rádió semmit nem mondott a parlament előtti sortűzről. A közlemények azonban világossá tették, hogy a tegnap közölt hírek az „ellenforradalmi” csoportok felszámolásáról nem tükrözik a valóságot. Este 22-ig adtak újabb haladékot a fegyverletételre (újabb haladék). AZ MDP KV közleménye a testvérharc és az ezres nagyságrendű halott és sebesült felett sajnálkozott. A sebek behegedésért fohászkodott, ugyanakkor az este 22 után ellenálló csoportok „kíméletlen megsemmisítését” követelte.[22]

Október 28-án a kormány, felismerve a realitást, tűzszünetet rendelt el. A magyar hadsereg befejezte a harcot a felkelők ellen. A hatalom meghátrált, a forradalom győzött. Nagy Imre 17:25-től elhangzó rádióbeszédében ezt mondta: „A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom ellenforradalom volna….vitathatatlan, hogy ezekben a megmozdulásokban elemi erővel bontakozott ki egy nagy, egész népünket átfogó és eggyé forrasztó nemzeti demokratikus mozgalom

…a vezetés még a legutóbbi időkig nem szánta rá magát arra, hogy véglegesen szakítson a régi, bűnös politikával. Főleg ez vezetett a tragikus testvérharchoz, oly sok hazafi pusztulásához mindkét oldalon.” A szovjet csapatok kivonulnak – ígérte a miniszterelnök (Nagy ezt úgy közölte, hogy előtte nem konzultált a szovjetekkel, ami kiváltotta Mikojan és Szuszlov tiltakozását), az ÁVH megszűnik, Kossuth-címer lesz, március 15. ismét nemzeti ünnep, amnesztiában részesülnek a harcokban résztvevők.[23] Innentől kezdve az „ellenforradalmárok” hivatalosan is fegyveres felkelő szabadságharcosok lettek.

Két nappal korábban egyébként Nagy Imre a szovjeteknek úgy nyilatkozott, engedményekre van szükség – taktikai okokból: „elébe megyünk a népi mozgalomnak és a nemzeti érzéseknek, hogy élére álljunk ennek a népi mozgalomnak, és ezáltal szétverjük az ellenforradalmárokat”.[24]

A kormány már korábban is megosztott volt. Donáth „kapituláns” állásponton volt már 26-án is, írta Mikojan és Szuszlov. Donáth „azt ajánlotta, hogy a kormány és a KV készülő felhívásában ismerjék el ezt az egész mozgalmat, beleértve a fegyveres felkelést is, népi forradalmi és éppen ezért erkölcsileg igazolt és törvényes forradalomnak.” Mikojan és Szuszlov figyelmeztették a magyarokat, ha Donáth „kitart kapituláns pozíciója mellett, és nem fogja magát tartani a KV határozataihoz, akkor meg kell tenni vele kapcsolatban a szükséges intézkedéseket.”[25]

Október 31-én a felkelt forradalmi erők megbízottai a következő követeléseket fogalmazták meg: a szovjet csapatok Budapest után az országból is vonuljanak ki. Ha ez nem történik meg december 31-ig, fegyveres harc kezdődik a szovjet csapatok ellen. Magyarország lépjen ki a Varsói Szerződésből. A Magyar Néphadsereg vegye birtokba az uránérc lelőhelyeket. Aki nem teljesíti a forradalmi hadsereg parancsait, forradalmi törvényszék elé kell állítani.[26]

November 4-én azonban a szovjet beavatkozás következtében a magyar forradalom elbukott. Kádár bábkormánya vette át a hatalmat.

Kádár eleinte futni akarta hagyni Nagy Imrét, amennyiben az lemond minden tisztségéről, ám Moszkva ezt nem engedte meg.[27]

Kérdés, vajon milyen erők szervezték meg október 23-án a Rádió előtti eseményeket, értve ezalatt a tömeg szervezett szállítását az épület elé és a fegyverek kiosztását, valamint – vélhetően provokátorok közreműködésével – a fegyveres harc kirobbantását?

 A CIA vagy a nyugati titkosszolgálatok aligha. Charles Gati idézett könyvéből tudjuk, hogy a CIA mindössze egy ügynökkel rendelkezett Budapesten. Az amerikaiknak egész egyszerűen nem volt megfelelő emberanyaguk és infrastruktúrájuk ahhoz, hogy felkelést szervezzenek Magyarországon. Az USA-nak természetesen érdeke volt, hogy Közép-Európában szovjetellenes felkelések legyenek, s hogy ezeket lehetőleg brutálisan leverjék a szovjetek – így diszkreditálva a szovjet berendezkedést. A CIA fedőszervezete, a Szabad Európa Rádió és más szervek ennek megfelelően tevékenykedtek (Fókusz-hadművelet), kérlelhetetlen – és eleve esélytelen – harcra buzdítva a magyarokat (mintha a kisegeret uszítanák arra, hogy támadja meg az elefántot. „Szerencsétlen fickók…” – mondta Eisenhower elnök a magyarokról a forradalom napjaiban).

Az esetleges nyugati titkosszolgálati szál kapcsán mindazonáltal elgondolkodtató a MEFESZ október 22-én elfogadott 16 pontjából a 8. szakasz a magyar uránércről. Eszerint „Nyílt és őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról. Követeljük, hogy az uránércet világpiaci áron, nemes valutáért Magyarország szabadon értékesíthesse.”

1956-ban elterjedt nézet volt, hogy a magyar uránt használják fel a szovjet atombombák készítéséhez. Ez azonban KGB dezinformációja volt, mert a szovjetek valójában csehszlovák és keletnémet uránt használtak fel. Felmerül a kérdés: az urán-téma feldobása és a „nyílt, őszinte tájékoztatás az ország uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról” kinek a sugalmazására került be a legfontosabb nemzeti követelések közé?

Ennél komolyabb a szovjet provokáció lehetősége. 1953 után Magyarország egyfajta kísérleti terepként szolgált a szovjet blokkon belül. Noha az 1953-ban miniszterelnökké kinevezett Nagy Imrét 1955-ben eltávolították a hatalomból, 1956-ban Magyarországon a helyzet csak „romlott”. Egy fegyveres felkelés kirobbantása és leverése szignál lehetett mindenki számára, aki esetleg a szovjet blokk meglazulásában reménykedett (a ’90-es évek elején hasonló módon szervezte meg  Kreml a csecsen háborút). Magyarország ideális terepnek bizonyult minden szempontból, hiszen a rákosista-sztálinista kurzus és a reformer Nagy-kurzus csődjét is lehetett demonstrálni a felkeléssel és annak leverésével.

Egyébként maga Nagy Imre is arra céloz nem egy helyen, hogy provokáció eredményeképpen csapott át fegyveres harcba az október 23-i békés tüntetés. Ezt a provokációt pedig a Rákosi-Gerő klikk és a szovjetek közösen forralhatták ki. Egyik visszaemlékezésében arról ír, hogy 1956 őszén 60-70 fiatal szovjet „turista” érkezett Magyarországra, akik fegyverekkel teli csomagokkal akartak belépni  az ország területére (és nem akarták megmutatni csomagjaikat a magyar hatóságoknak, amiből aztán előkerültek a fegyverek). Ma már az ismert, hogy a szovjetek legalább 1956 nyarától készültek arra, hogy Magyarországon esetleg megmozdulások várhatók.

Ezt a verziót ugyanakkor  gyengíti, hogy Moszkva október 30-án ténylegesen a meghátrálás mellett döntött.

Az is elképzelhető, hogy a magyar hadsereg, esetleg a magyar titkosszolgálatok „szerveztek alá” az október 23-i tömegtüntetésnek. Az biztos, hogy a magyar szervek készültek tömegmegmozdulásokra. Kopácsi Sándor volt budapesti főkapitány visszaemlékezéseiből is ismert, hogy létezett egy bizonyos szigorúan titkos M-TERV arra az esetre, ha Budapesten is a poznanihoz hasonló megmozdulások törnének ki. A szovjet hírszerzés információi szerint pedig a magyar hadsereg vezetésében létezett egy titkos ellenálló csoport.

Gerő Ernő Andropovnak október 12-én arról panaszkodott, hogy a helyzet kezd kontrollhatatlanná válni az országban. Az eddigi intézkedések már „nem elégségesek”, „Magyarországon a belpolitikai helyzet élesen megromlott, és most már nemcsak a párton belüli, hanem az ország egészére kiterjedő „komoly helyzetről” van szó”.[28]

Nagy Imre és Mező Imre egyébként úgy gondolta, Gerő Ernő nagyszabású provokációra készül. Gimes Aliz, Gimes Miklós özvegye szerint Nagy Imre azért nem akart október 23-án a népmozgalom élére állni, mert „Emlékeztetett minket Mező Imre tíz nappal korábbi figyelmeztetésére, amely szerint Gerő nagyarányú provokációra készül ellene: szántszándékkal hagyja a dolgokat egy Poznan-szerű felkelésig elmenni, hogy azután lecsaphasson az egész pártellenzékre.”[29] Nagy visszaemlékezéseiben megerősíti ezt a verziót: mint a snagovi jegyzetekben írja, Rákosi és Gerő 1956 nyarától készültek a provokációra. Rákosi egy közelgő „nagy vérfürdőről” beszélt, akárcsak Révai.[30]

A magyar katonai vezetés októberben már készült a változásokra. Erre utalnak Bata honvédelmi miniszter szavai, melyeket október 22-én közölt Tyihonov katonai főtanácsadóval. Bata már október 20-án parancsba adta, hogy harckészültségbe kell helyezni az egységeket, ha „a lengyel eseményekkel összefüggésben az országban zavargások lennének” (azaz számítottak ilyen eseményre) azt azonban a parancsnokok megkérdőjelezték, hogy végre kell-e hajtani az utasítást. Bata azt is kikotyogta a szovjeteknek, hogy a KV-ban egy csoport megkezdte Nagy Imre miniszterelnökké való kinevezésének előkészítését: „Tyihonov elvtárs szavai szerint a beszélgetés során Bata elvtárs bizalmasan közölte vele, hogy a KV-ban már nem hivatalosan tárgyalták Nagynak a kormány és a párt élére kerülését. Várhatóan Nagy elfoglalja a miniszterelnöki posztot, Vas Zoltán pedig az MDP KV első titkári posztját. Haraszti és Losonczy bekerülnek a Politikai Bizottságba. A honvédelmi miniszteri posztot Janza vagy Tóth tábornok foglalják el. Bata elvtárs elmondta, hogy ő és más elvtársak „már felkészültek az új kabinet eljövetelére”.” Ennek alapján azt lehet feltételezni, hogy Nagy Imre hívei és a magyar hadseregben szerveződő ellenálló csoport „esküdött össze” a hatalom átvétele céljából. Már csak a kivitelezés hiányzott… Esetleg az is megoldás lehet, hogy Nagy Imre ellenfelei, Gerő szervezték az egész „összeesküvést”, azzal a céllal, hogy aztán az ő nyakába varrják a felelősséget mindenért, a szovjet csapatok behívásáért, az „ellenforradalomért”, a vérengzésekért (kinek állt érdekében a Parlament előtti mészárlás?)… Baka hozzátette Tyihonovnak: „lehet, hogy az ország rettenetes események küszöbén áll.[31] Hm. Hát ezek legalábbis látnoki szavak voltak.

Nagy Imre némi habozás után a felkelés oldalára állt. Vajon miért? Lehetséges, hogy az elmúlt évek, évtizedek megaláztatásai csordultak túl benne. Nagy Imre 1930 óta a szovjet titkosszolgálat ügynöke volt, részben ennek köszönhetően élhette túl a ’30-as évek terrorját. Ennek az volt az ára, hogy elvtársait jelentette fel. Nagy Imre karrierjét „láthatatlan” moszkvai kezek egyengették, valaki mindig „utánanyúlt”. A „moszkoviták”, Rákosi és köre nem kedvelte Nagy Imrét, akit 1945-ben Vorosilov tanácsára neveztek ki belügyminiszterré. Rákosi terrorrendszere Nagy Imrére is le akart sújtani, utóbbi információi szerint Péter Gábor anyagokat gyűjtött ellene, és tervbe volt véve egy Nagy Imre-per, ám erre valamiért mégsem került sor… Péter Gábor visszaemlékezései szerint Nagy Imre még az ’50-es évek elején is előbb értesült szovjet állambiztonsági fejleményekről, mint a magyar pártvezetés. Ebből arra lehet következtetni, hogy Nagy Imre és a szovjet titkosszolgálat kapcsolatai az ’50-es években sem szűntek meg. Mikojan 1956 nyarán is szót emelt a tisztségeitől megfosztott Nagy Imre érdekében.

Nagy Imre titkos patrónusa Lavrenytij Berija volt, aki Sztálin halála után széleskörű reformprogramot kezdeményezett a Szovjetunióban. 1953-ban Rákosit Moszkvában megalázták (Rákosinak azt a programot hányták a szemére, aminek végrehajtását ők maguk követelték), és a Kreml kérésére Nagy Imrét nevezték ki miniszterelnökké. Nem sokkal később Beriját is letartóztatták és kivégezték Hruscsovék, s Nagy Imre 1955 elején, megint csak moszkvai nyomásra, megbukott. Nagyot Moszkvában „szovjet módon” megalázták (azt a programot hányták a szemére, aminek végrehajtását ők maguk követelték 1953-ban).

Végül nem Nagy Imre, hanem Kádár János lett 1956 után Magyarország lényegében első embere.

Németh László írja Kádárról 1956 novemberében: „Vállalása [azaz a munkás-paraszt kormány élére kerülése] éppúgy jelenthet erkölcsi erőt, mint hitványságot – elítéltük s kissé megkönnyebbedtünk, hogy őt ítélhettük el: első reakciónkban már benne volt e szerep szörnyűsége s a vele járó jellempróba óriási volta.”[32] Tamási Áronnak írott levelében ezt közli: „Kétségtelen, hogy a Kádár-kormány vállalta, hogy ő hozta be az oroszokat, olyan percben, amikor a nyugalom teljesen helyreállt. Ez lehetetlenné teszi, hogy támogassuk. De azért vegyük tekintetbe valódi szerepét is. Az oroszokat nem hívta be, azok rakták oda, s ha nem akarta egy Rákosi-kormánynak átengedni az országot, vállalnia kellett a hatalmat. Azóta is adja, golyószóróval a hátában, a kacsintó jeleket; nyilvánvaló például, hogy nem szovjet, hanem jugoszláv politikát akar folytatni…”[33]


[1] Németh László: A magyar forradalomról. Bp. 2011. 77-78. , 84.

[2] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 18-19.

[3] Bibó István munkái. Centenáriumi sorozat 4. 1956. Bp. 2011. 377.

[4] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 19.

[5] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 25-26.

[6] Gyurkó László: 1956. Bp. 1987. 72.

[7] Gyurkó László: 1956. Bp. 1987. 78.

[8] Gyurkó László: 1956. Bp. 1987. 87., Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Bp. 1993. 103.

[9] Gyurkó László: 1956. Bp. 1987. 112.

[10] Kő András – Nagy J. Lambert: Kossuth tér 1956. Bp. 2001. 293.

[11] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 66.

[12] Sólyom József – Zele Ferenc: Harcban az ellenforradalommal. Bp. 1957. 27., Hollós Ervin: Kik voltak, mit akartak? Bp. 1976. 29., 31-32.

[13] Sólyom József – Zele Ferenc: Harcban az ellenforradalommal. Bp. 1957. 22.

[14] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 29-30.

[15] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 30.

[16] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 32-36.

[17] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 35., 37., 42-43.

[18] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 60-62.

[19] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 67-70.

[20] Kő András – Nagy J. Lambert: Kossuth tér 1956. Bp. 2001. 296.

[21] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 72-73.

[22] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 83.

[23] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 131-132., Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Bp. 1993. 111-112.

[24] Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Bp. 1993. 111.

[25] Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Bp. 1993. 110.

[26] A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9. A Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub közös kiadása. Bp. 1989. 280-281.

[27] Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Bp. 1993. 143-144., 229-231.

[28] Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Bp. 1993. 83.

[29] In memoriam Nagy Imre. Emlékezés egy miniszterelnökre. Válogatta, szerkesztette és a bevezetők szövegeit írta Tóbiás Áron. Bp. 1989. 179.  

[30] Nagy Imre: Snagovi jegyzetek. Gondolatok, emlékezések 1956 – 1957. Bp. 2006. 215.

[31] Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953 – 1956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései. Összeállította és a bevezető tanulmányt készítette Baráth Magdolna. Bp. 2002. 364.

[32] Németh László: A magyar forradalomról. Bp. 2011. 132.

[33] Németh László: A magyar forradalomról. Bp. 2011. 149. 

(https://nepibaloldal.blog.hu/2012/11/06/1956_titkai_honnan_kerultek_elo_a_fegyverek)

(335) Hozzászólás

 1. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/pl/register-person?ref=FIHEGIZ8

 2. tadalafil 5mg cost order viagra 100mg sale cost of viagra 100mg

 3. ketotifen without prescription purchase geodon online tofranil 25mg uk

 4. buy minoxytop sale buy flomax cheap mens erection pills

 5. precose 50mg tablet micronase 5mg cheap brand griseofulvin 250 mg

 6. order aspirin pills buy lquin 250mg buy zovirax cheap

 7. buy cheap generic dipyridamole buy felodipine without prescription pravastatin 10mg pills

 8. buy meloset no prescription buy melatonin 3 mg for sale buy danazol 100 mg

 9. dydrogesterone 10mg cheap where can i buy empagliflozin empagliflozin 10mg pill

 10. order florinef 100 mcg for sale buy bisacodyl generic imodium 2mg canada

 11. buy generic etodolac online cheap cilostazol 100mg cilostazol 100 mg sale

 12. buy cheap generic prasugrel tolterodine canada buy detrol 1mg online

 13. order ferrous sulfate sale order betapace generic buy betapace without a prescription

 14. buy generic mestinon for sale maxalt 10mg price order generic rizatriptan

 15. buy vasotec generic order doxazosin generic order duphalac generic

 16. buy generic latanoprost for sale zovirax eye drops buy exelon 3mg pills

 17. sherrinelson says:

  I simply needed to appreciate you once more. I do not know the things that I would have done without the actual ways documented by you directly on such area of interest. It truly was the fearsome condition in my circumstances, however , discovering a skilled form you treated it forced me to weep with delight. I am grateful for this support and in addition have high hopes you are aware of a great job you are carrying out Hawkeye 2021 Kate Bishop Plaid Coat educating many people all through your blog. I know that you haven’t got to know all of us.

 18. premarin 600 mg drug viagra 100mg brand sildenafil on line

 19. omeprazole 20mg over the counter buy generic singulair online lopressor 50mg drug

 20. buy micardis 20mg pill order molnupiravir 200 mg pill buy molnunat 200 mg

 21. cialis dosage 40 mg cialis overnight shipping usa buy sildenafil 50mg without prescription

 22. order cenforce chloroquine 250mg over the counter aralen 250mg cost

 23. provigil 200mg for sale promethazine 25mg generic order deltasone 5mg pill

 24. how to buy omnicef cefdinir where to buy buy lansoprazole pills

 25. buy accutane generic buy amoxicillin pills for sale brand azithromycin 500mg

 26. buy azipro 250mg pills purchase gabapentin online order gabapentin 100mg pills

 27. order atorvastatin 20mg where to buy atorvastatin without a prescription brand amlodipine 10mg

 28. Il portafoglio di orologio replica Panerai comprende attualmente quattro collezioni principali: Radiomir, Luminor, Luminor Due e Submersible.

  Mentre il marchio si evolve con le nuove tecnologie, il design di base dell’originale orologio subacqueo italiano rimane invariato.

 29. online casino slots no download no deposit free spins casino lasix 40mg generic

 30. buy pantoprazole generic lisinopril 10mg oral order phenazopyridine 200mg online cheap

 31. free spins no deposit usa purchase acticlate sale purchase ventolin inhalator generic

 32. metronidazole 200mg generic buy cephalexin without a prescription buy keflex 250mg generic

 33. buy generic lamictal buy vermox sale nemazole us

 34. buy cleocin 300mg for sale purchase cleocin pills cheap erectile dysfunction

 35. purchase tretinoin for sale buy tadalis avana 100mg price

 36. tamoxifen 10mg uk buy tamoxifen 20mg online buy rhinocort for sale

 37. order tadalafil 20mg pills order indomethacin 50mg without prescription buy indomethacin paypal

 38. axetil over the counter purchase cefuroxime online methocarbamol 500mg pill

 39. order trazodone 100mg without prescription sildenafil canada order clindamycin sale

 40. generic lamisil 250mg online canadian casino real money free slots online

 41. aspirin 75 mg oral aspirin 75mg ca gambling addiction

 42. pay for research papers creating a thesis statement order suprax 100mg online cheap

 43. academic writing online do my term paper online black jack

 44. order generic amoxicillin 500mg buy anastrozole 1 mg for sale biaxin 500mg oral

 45. order rocaltrol 0.25 mg without prescription purchase fenofibrate online fenofibrate canada

 46. buy clonidine 0.1mg generic tiotropium bromide brand buy generic spiriva

 47. best cure for teenage acne purchase oxcarbazepine for sale order trileptal 600mg sale

 48. minocycline generic minocycline 50mg generic requip 1mg us

 49. buy uroxatral 10mg alfuzosin over the counter nausea medication list

 50. generic letrozole 2.5mg how to get albendazole without a prescription buy abilify 30mg

 51. sleeping pills to buy online buy sleep medications online prescription weight loss pills

 52. prescription drug to stop smoking osteoporosis tablet once a week pain reliever pills

 53. provera 10mg generic buy microzide 25 mg pill buy hydrochlorothiazide generic

 54. buy herpes drugs most popular diabetes drugs safe diet pill for diabetics

 55. purchase cyproheptadine generic order cyproheptadine 4 mg buy ketoconazole 200mg sale

 56. lamisil pills for toenail fungus anti fungal herbs and supplements online appointment for blood pressure

 57. cymbalta 40mg without prescription duloxetine over the counter buy provigil 100mg for sale

 58. gastritis relief for adults most common bacteria causing uti over the counter urinary tract infection meds

 59. promethazine price stromectol humans ivermectin price usa

 60. buy female hormones online without is hims a legitimate pharmacy pills to increase sperm volume

 61. order prednisone 5mg without prescription amoxil 500mg tablet amoxicillin 500mg for sale

 62. prescription acid blockers which medicine help with gas why does my gas smell like rotten eggs

 63. order zithromax 250mg generic buy azithromycin 500mg generic oral neurontin 800mg

 64. order ursodiol generic buy cheap zyrtec order generic cetirizine 5mg

 65. strattera online order order sertraline 100mg order zoloft 50mg pills

 66. furosemide 40mg over the counter buy furosemide 100mg generic albuterol over the counter

 67. order escitalopram 20mg for sale revia 50mg uk naltrexone 50 mg price

 68. augmentin online order order generic clomiphene 100mg purchase serophene pills

 69. order combivent generic buy combivent online cheap how to get zyvox without a prescription

 70. starlix uk atacand 8mg over the counter atacand 16mg us

 71. buy vardenafil medication generic zanaflex hydroxychloroquine drug

 72. buy tegretol paypal lincocin 500mg without prescription purchase lincomycin for sale

 73. cenforce oral how to buy chloroquine buy glycomet cheap

 74. buy atorvastatin 40mg pills norvasc 10mg ca buy lisinopril 2.5mg without prescription

 75. cheap duricef combivir sale how to buy lamivudine

 76. order cabergoline 0.5mg online loratadine 10mg brand brand priligy 90mg

 77. depo-medrol medication order desloratadine pill buy cheap generic desloratadine

 78. cytotec 200mcg sale diltiazem 180mg brand buy diltiazem sale

 79. order nootropil 800mg sale betnovate 20 gm drug clomipramine 50mg canada

 80. generic acyclovir 800mg buy generic crestor over the counter rosuvastatin cheap

 81. order itraconazole 100mg generic tinidazole 300mg over the counter tindamax uk

 82. where can i buy ezetimibe buy tetracycline online cheap tetracycline 250mg oral

 83. buy zyprexa generic buy generic bystolic 5mg order generic valsartan 80mg

 84. Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us
  so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

  Exceptional blog and superb style and design.

 85. buy cyclobenzaprine cheap buy toradol 10mg without prescription toradol sale

 86. colcrys 0.5mg generic buy propranolol without a prescription methotrexate 10mg for sale

 87. best acne pills prescription order omnacortil 5mg sale maximum strength acne medication

 88. best allergy medications over the counter order ventolin sale does benadryl make you sweat

 89. Valuable info. Lucky me I found your web site accidentally, and I’m surprised why this coincidence did
  not took place earlier! I bookmarked it.

 90. Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

 91. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 92. Danielnic says:

  http://amoxil.icu/# amoxicillin 500mg price canada

 93. MichaelSax says:

  can you buy generic clomid tablets clomid cost – can i buy cheap clomid without dr prescription

 94. Michaelpaunc says:

  http://amoxil.icu/# amoxicillin for sale online

 95. TimothyBox says:

  prednisone over the counter australia: prednisone 2.5 mg price – buy prednisone canada

 96. over counter nausea medicine order generic lincomycin 500mg

 97. MichaeladErs says:

  can i get clomid no prescription: get clomid tablets – can you buy generic clomid without a prescription

 98. AntonioWeirm says:
 99. Superb article! I’m also a writer and would be excited to contribute if needed

 100. Davidnow says:

  buy zithromax without prescription online: where can i purchase zithromax online – buy zithromax canada

 101. Jameswah says:
 102. BrandonMem says:

  lisinopril 4214 lisinopril 20mg tablets cost lisinopril online without prescription

 103. Bobbypek says:
 104. Davidnow says:

  doxycycline hyc 100mg: buy doxycycline monohydrate – doxycycline 100mg tablets

 105. BruceDag says:

  tamoxifen and ovarian cancer: tamoxifen postmenopausal – tamoxifen

 106. where can i buy doxylamine buy meloset 3mg sale

 107. Bobbypek says:

  https://zithromaxbestprice.icu/# zithromax z-pak price without insurance

 108. Stevenlem says:

  buy cytotec online: purchase cytotec – Abortion pills online

 109. Davidnow says:

  doxycycline monohydrate: buy doxycycline online 270 tabs – 100mg doxycycline

 110. Jameswah says:

  http://lisinoprilbestprice.store/# lisinopril 20 mg tabs

 111. BrandonMem says:

  tamoxifen effectiveness pct nolvadex nolvadex only pct

 112. Bobbypek says:

  http://cytotec.icu/# buy cytotec in usa

 113. Davidnow says:

  buy cytotec over the counter: Cytotec 200mcg price – Cytotec 200mcg price

 114. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.com/uk-UA/register-person?ref=V3MG69RO

 115. BruceDag says:

  doxycycline hyc: doxycycline 100mg tablets – doxycycline 50 mg

 116. Bobbypek says:

  https://cytotec.icu/# cytotec pills buy online

 117. Davidnow says:

  buy cytotec: buy cytotec – buy cytotec online fast delivery

 118. Jameswah says:
 119. BrandonMem says:

  generic zithromax 500mg india zithromax 500 mg lowest price pharmacy online generic zithromax over the counter

 120. Stevenlem says:

  cytotec abortion pill: purchase cytotec – buy cytotec over the counter

 121. Davidnow says:

  how to order doxycycline: doxycycline 100 mg – order doxycycline online

 122. Bobbypek says:
 123. Davidnow says:

  buy doxycycline online 270 tabs: doxy 200 – buy doxycycline

 124. Bobbypek says:
 125. BruceDag says:

  doxycycline 150 mg: doxycycline 50 mg – doxycycline 150 mg

 126. Jameswah says:
 127. BrandonMem says:

  cytotec abortion pill cytotec pills buy online buy cytotec over the counter

 128. Davidnow says:

  tamoxifen skin changes: femara vs tamoxifen – tamoxifen skin changes

 129. Petergot says:

  zithromax 250 mg tablet price zithromax online pharmacy canada or zithromax online australia
  https://www.google.gp/url?q=https://zithromaxbestprice.icu buy azithromycin zithromax
  zithromax drug zithromax purchase online and zithromax tablets for sale zithromax 500 mg lowest price drugstore online

 130. Bobbypek says:

  http://nolvadex.fun/# tamoxifen hair loss

 131. Marconef says:

  mexico pharmacies prescription drugs: Mexico pharmacy online – medication from mexico pharmacy mexicopharm.com

 132. AndrewFer says:

  best online pharmacy india: indian pharmacy to usa – india online pharmacy indiapharm.llc

 133. DavidFab says:

  п»їlegitimate online pharmacies india: Online India pharmacy – top online pharmacy india indiapharm.llc

 134. Ericktob says:

  http://canadapharm.life/# onlinepharmaciescanada com canadapharm.life

 135. Marconef says:

  indian pharmacy online: Medicines from India to USA online – best india pharmacy indiapharm.llc

 136. Henrydonse says:

  mexican online pharmacies prescription drugs mexican drugstore online medicine in mexico pharmacies mexicopharm.com

 137. Matthewlom says:

  http://indiapharm.llc/# indianpharmacy com indiapharm.llc

 138. Marconef says:

  п»їbest mexican online pharmacies: Medicines Mexico – mexican pharmaceuticals online mexicopharm.com

 139. AndrewFer says:

  buy prescription drugs from canada cheap: Canada Drugs Direct – buy prescription drugs from canada cheap canadapharm.life

 140. Ericktob says:

  http://canadapharm.life/# legit canadian pharmacy canadapharm.life

 141. DavidFab says:

  п»їlegitimate online pharmacies india: Online India pharmacy – indian pharmacy indiapharm.llc

 142. Marconef says:

  buying prescription drugs in mexico online: mexican pharmacy – mexico pharmacy mexicopharm.com

 143. Henrydonse says:

  canadian pharmacy ed medications Canada pharmacy online online canadian pharmacy canadapharm.life

 144. Marconef says:

  mexican drugstore online: Purple Pharmacy online ordering – mexican rx online mexicopharm.com

 145. Ericktob says:

  http://canadapharm.life/# canadian pharmacy king canadapharm.life

 146. AndrewFer says:

  mexico drug stores pharmacies: Mexico pharmacy online – purple pharmacy mexico price list mexicopharm.com

 147. Marconef says:

  mexican pharmaceuticals online: Medicines Mexico – mexican border pharmacies shipping to usa mexicopharm.com

 148. Matthewlom says:

  https://indiapharm.llc/# india online pharmacy indiapharm.llc

 149. DavidFab says:

  buying from online mexican pharmacy: mexican pharmacy – mexico pharmacies prescription drugs mexicopharm.com

 150. Marconef says:

  best online pharmacies in mexico: mexican pharmacy – medicine in mexico pharmacies mexicopharm.com

 151. Ericktob says:

  https://mexicopharm.com/# medicine in mexico pharmacies mexicopharm.com

 152. Marconef says:

  indian pharmacy: Online India pharmacy – indian pharmacy paypal indiapharm.llc

 153. AndrewFer says:

  mail order pharmacy india: Medicines from India to USA online – top 10 pharmacies in india indiapharm.llc

 154. Ericktob says:

  http://canadapharm.life/# canadian pharmacies online canadapharm.life

 155. Henrydonse says:

  canadian valley pharmacy Canadian online pharmacy reliable canadian online pharmacy canadapharm.life

 156. Marconef says:

  medicine in mexico pharmacies: Medicines Mexico – mexican drugstore online mexicopharm.com

 157. Ericktob says:

  https://canadapharm.life/# buying from canadian pharmacies canadapharm.life

 158. MatthewBatly says:

  Levitra 10 mg best price: buy Levitra over the counter – Vardenafil price

 159. order prednisone sale prednisone 10mg over the counter

 160. JamesClimb says:

  gnc ed pills: cheapest ed pills – non prescription ed pills

 161. Anda benar-benar memiliki bakat untuk membuat setiap subjek menjadi menarik!

 162. CharlesMaync says:

  http://sildenafildelivery.pro/# sildenafil 50 mg online us

 163. Josephhep says:

  http://levitradelivery.pro/# Levitra 20 mg for sale
  buying ed pills online erection pills over the counter medicine for impotence

 164. MatthewBatly says:

  where can i buy tadalafil: Tadalafil 20mg price in Canada – price comparison tadalafil

 165. CharlesOrnat says:

  Levitra generic best price Generic Levitra 20mg Generic Levitra 20mg

 166. CharlesMaync says:

  http://levitradelivery.pro/# Cheap Levitra online

 167. Peterurisy says:
 168. MatthewBatly says:

  tadalafil prescription: cheap tadalafil canada – buy tadalafil 10mg india

 169. CharlesMaync says:

  http://tadalafildelivery.pro/# tadalafil 2.5 mg price

 170. JamesClimb says:

  Levitra online pharmacy: Levitra online – Vardenafil buy online

 171. MatthewBatly says:

  Generic Levitra 20mg: Buy Vardenafil 20mg – Vardenafil buy online

 172. Josephhep says:

  https://tadalafildelivery.pro/# tadalafil online no prescription
  erection pills viagra online ed pills delivery ed drugs list

 173. CharlesMaync says:

  https://levitradelivery.pro/# Buy Vardenafil 20mg

 174. MatthewBatly says:

  cost of generic tadalafil: cheap tadalafil canada – tadalafil 2.5 mg price

 175. CharlesOrnat says:

  tadalafil 20mg price in india Tadalafil 20mg price in Canada buy tadalafil 10mg india

 176. CharlesMaync says:

  http://tadalafildelivery.pro/# cost of tadalafil in india

 177. MatthewBatly says:

  Kamagra 100mg: super kamagra – Kamagra 100mg price

 178. Peterurisy says:

  https://levitradelivery.pro/# Levitra online USA fast

 179. Josephhep says:

  https://kamagradelivery.pro/# Kamagra Oral Jelly
  sildenafil generic canada Sildenafil price sildenafil soft tabs

 180. CharlesMaync says:
 181. MatthewBatly says:

  Levitra 10 mg buy online: Levitra generic best price – Buy Levitra 20mg online

 182. JamesClimb says:

  sildenafil 40 mg: buy sildenafil with paypal – generic sildenafil 20 mg cost

 183. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.com/uk-UA/join?ref=B4EPR6J0

 184. CharlesMaync says:

  https://kamagradelivery.pro/# sildenafil oral jelly 100mg kamagra

 185. MatthewBatly says:

  sildenafil 100mg price comparison: Buy generic 100mg Sildenafil online – cheap sildenafil online uk

 186. Josephhep says:

  https://edpillsdelivery.pro/# cheap erectile dysfunction pill
  pills erectile dysfunction ed drug prices best male enhancement pills

 187. DavidProgy says:

  paxlovid generic buy paxlovid online Paxlovid over the counter

 188. Stephenvotte says:

  can i buy generic clomid pills: clomid generic – can i order cheap clomid pills
  https://clomid.auction/# can you get cheap clomid price

 189. Enriqueicete says:

  https://prednisone.auction/# prednisone 10mg tablets

 190. RobertTrula says:

  https://amoxil.guru/# where can i buy amoxicillin over the counter

 191. Jeffreyendop says:

  http://stromectol.guru/# ivermectin 0.08%

 192. common heartburn medication prescription natural remedies for acid reflux in adults

 193. Stephenvotte says:

  ivermectin drug: buy ivermectin online – ivermectin cost australia
  https://amoxil.guru/# amoxicillin 500 mg tablet

 194. Enriqueicete says:

  https://amoxil.guru/# amoxicillin no prescipion

 195. Stephenvotte says:

  paxlovid covid: Paxlovid buy online – п»їpaxlovid
  https://stromectol.guru/# ivermectin lotion

 196. GreggOvano says:

  buy oral ivermectin: price of ivermectin tablets – generic name for ivermectin

 197. DavidProgy says:

  paxlovid generic Buy Paxlovid privately paxlovid pharmacy

 198. Enriqueicete says:

  https://prednisone.auction/# price for 15 prednisone

 199. Stephenvotte says:

  paxlovid india: buy paxlovid online – paxlovid covid
  http://prednisone.auction/# prednisone 20mg online

 200. Jeffreyendop says:

  http://amoxil.guru/# where to buy amoxicillin pharmacy

 201. RobertTrula says:

  https://stromectol.guru/# buy stromectol canada

 202. Enriqueicete says:

  http://paxlovid.guru/# paxlovid covid

 203. Stephenvotte says:

  prednisone 300mg: cheapest prednisone – where can i buy prednisone without prescription
  http://amoxil.guru/# amoxicillin 500 mg cost

 204. GreggOvano says:

  can you buy cheap clomid no prescription: how to get generic clomid online – where buy cheap clomid without prescription

 205. Enriqueicete says:

  https://clomid.auction/# buying cheap clomid without insurance

 206. Stephenvotte says:

  order amoxicillin 500mg: medicine amoxicillin 500 – amoxicillin buy no prescription
  http://clomid.auction/# can i order cheap clomid

 207. DavidProgy says:

  paxlovid pharmacy paxlovid price without insurance Paxlovid buy online

 208. Jeffreyendop says:

  https://stromectol.guru/# buy minocycline 100mg

 209. Enriqueicete says:

  https://clomid.auction/# where can i get clomid now

 210. Stephenvotte says:

  ivermectin 0.5 lotion: buy ivermectin online – ivermectin 3
  https://paxlovid.guru/# Paxlovid over the counter

 211. RobertTrula says:

  https://amoxil.guru/# how much is amoxicillin

 212. Stephenvotte says:

  can you buy prednisone online uk: buy prednisone online canada – buy prednisone online india
  http://amoxil.guru/# order amoxicillin online

 213. GreggOvano says:

  buy paxlovid online: paxlovid best price – paxlovid buy

 214. Enriqueicete says:

  https://amoxil.guru/# amoxicillin tablet 500mg

 215. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.info/kz/join?ref=WTOZ531Y

 216. Stephenvotte says:

  20 mg prednisone tablet: buy prednisone over the counter – prednisone tabs 20 mg
  https://clomid.auction/# where to get clomid price

 217. Enriqueicete says:

  http://paxlovid.guru/# paxlovid cost without insurance

 218. KeithVaw says:

  http://azithromycin.store/# zithromax price south africa

 219. RobertslumB says:

  buy cytotec online: buy misoprostol – buy cytotec

 220. acne treatment for adults dermatologist prednisone cheap salicylic acid versus benzoyl peroxide

 221. Michaelham says:

  buying cheap propecia online: Finasteride buy online – order generic propecia without insurance

 222. CharlieBioma says:

  http://finasteride.men/# buying generic propecia

 223. Robertvek says:

  zithromax 500 price where can i buy zithromax in canada zithromax tablets

 224. WilliamTet says:

  http://lisinopril.fun/# zestril 2.5 mg

 225. Michaelham says:

  prinivil 10 mg tablet: buy lisinopril canada – lisinopril 2.5 mg for sale

 226. CharlieBioma says:

  http://azithromycin.store/# zithromax price canada

 227. KeithVaw says:

  http://finasteride.men/# propecia generics

 228. Michaelham says:

  buy cytotec over the counter: buy cytotec online – cytotec pills buy online

 229. RobertslumB says:

  lisinopril 7.5 mg: High Blood Pressure – lisinopril 20g

 230. CharlieBioma says:

  http://lisinopril.fun/# order lisinopril without a prescription

 231. Robertvek says:

  lisinopril 20 mg no prescription lisinopril tabs 88mg lisinopril 10 mg on line prescription

 232. Michaelham says:

  furosemide 100mg: furosemide 40 mg – lasix furosemide

 233. WilliamTet says:

  https://azithromycin.store/# buy zithromax without prescription online

 234. CharlieBioma says:

  https://misoprostol.shop/# Misoprostol 200 mg buy online

 235. Michaelham says:

  lisinopril 12.5 mg tablets: buy lisinopril canada – lisinopril 0.5 mg

 236. После недоразумения с подругой решил принести извинения с помощью яркого букета. „Цветов.ру” оказался моим надежным союзником – быстро, красиво, и главное, с душой. Цветы стали настоящим мостом к миру гармонии и понимания. Советую! Вот ссылка https://sweetpix.ru/serpuhov/ – букет

 237. RobertslumB says:

  buy zithromax online: zithromax best price – can you buy zithromax over the counter in australia

 238. Michaelham says:

  furosemida: Over The Counter Lasix – lasix 100mg

 239. CharlieBioma says:
 240. KeithVaw says:

  https://misoprostol.shop/# buy cytotec online

 241. Robertvek says:

  order generic propecia without insurance buy generic propecia without prescription buying cheap propecia without prescription

 242. Michaelham says:

  lasix dosage: Buy Lasix – lasix 40 mg

 243. WilliamTet says:

  http://lisinopril.fun/# lisinopril 10 mg 12.5mg

 244. CharlieBioma says:

  https://azithromycin.store/# zithromax without prescription

 245. Michaelham says:

  buy cytotec over the counter: Buy Abortion Pills Online – cytotec online

 246. what drugs can cause heartburn buy clozaril 100mg online cheap

 247. CharlieBioma says:
 248. RobertslumB says:

  buying generic propecia without rx: Cheapest finasteride online – order cheap propecia pill

 249. Michaelham says:

  cost of generic propecia for sale: buy propecia – cost of propecia

 250. ThomasEnall says:

  zithromax 1000 mg pills can you buy zithromax online or zithromax online usa
  https://www.google.tn/url?q=https://azithromycin.store average cost of generic zithromax
  can you buy zithromax over the counter zithromax over the counter and buy zithromax 1000 mg online zithromax 500mg over the counter

 251. Robertvek says:

  propecia without rx Cheapest finasteride online get propecia without insurance

 252. EddieGrops says:

  propecia medication get propecia without dr prescription or propecia brand name
  https://www.google.nr/url?q=https://finasteride.men propecia pills
  buying cheap propecia price buying cheap propecia price and buy propecia without a prescription order generic propecia without dr prescription

 253. GrahamBot says:

  buy furosemide online generic lasix or lasix
  https://www.google.com.mt/url?q=https://furosemide.pro lasix online
  lasix lasix side effects and lasix pills lasix 100 mg

 254. Michaelham says:

  prinivil online: cheapest lisinopril – where can i buy zestril

 255. KeithVaw says:

  https://lisinopril.fun/# purchase lisinopril

 256. CharlieBioma says:

  http://azithromycin.store/# zithromax capsules 250mg

 257. WilliamTet says:

  http://lisinopril.fun/# lisinopril 20mg tablets cost

 258. Michaelham says:

  buy cytotec over the counter: buy cytotec online – buy cytotec online

 259. CharlieBioma says:

  http://misoprostol.shop/# buy cytotec online

 260. Robertvek says:

  how to get zithromax online zithromax best price zithromax 500 tablet

 261. Michaelham says:

  zestoretic 25: buy lisinopril online – where can i purchase lisinopril

 262. RobertslumB says:

  zithromax tablets for sale: cheapest azithromycin – order zithromax over the counter

 263. accutane cost accutane usa isotretinoin 10mg drug

 264. CharlieBioma says:

  http://azithromycin.store/# zithromax for sale online

 265. Michaelham says:

  cost generic propecia online: generic propecia online – buying propecia tablets

 266. ForrestAming says:

  acquistare farmaci senza ricetta farmacia online spedizione gratuita farmacie online autorizzate elenco

 267. WalterBop says:

  http://kamagraitalia.shop/# farmacie online affidabili

 268. Robertobussy says:
 269. WendellLer says:

  https://avanafilitalia.online/# farmacia online più conveniente

 270. MichaelHyday says:

  farmacia online: Tadalafil generico – farmacia online miglior prezzo

 271. Williamwah says:

  comprare farmaci online con ricetta: kamagra oral jelly consegna 24 ore – acquisto farmaci con ricetta

 272. MichaelHyday says:

  viagra online spedizione gratuita: viagra prezzo farmacia – viagra subito

 273. ForrestAming says:

  п»їfarmacia online migliore cialis generico farmacie online sicure

 274. WendellLer says:

  http://avanafilitalia.online/# acquistare farmaci senza ricetta

 275. MichaelHyday says:

  п»їfarmacia online migliore: avanafil – farmacie online affidabili

 276. WendellLer says:

  https://tadalafilitalia.pro/# farmacia online migliore

 277. WalterBop says:
 278. MichaelHyday says:

  farmacie online autorizzate elenco: comprare avanafil senza ricetta – farmacia online piГ№ conveniente

 279. Robertobussy says:

  https://farmaciaitalia.store/# farmacie online affidabili

 280. WendellLer says:

  https://sildenafilitalia.men/# miglior sito dove acquistare viagra

 281. Williamwah says:

  farmacia online miglior prezzo: farmacia online miglior prezzo – п»їfarmacia online migliore

 282. ForrestAming says:

  migliori farmacie online 2023 kamagra comprare farmaci online con ricetta

 283. MichaelHyday says:

  alternativa al viagra senza ricetta in farmacia: viagra consegna in 24 ore pagamento alla consegna – viagra generico sandoz

 284. WendellLer says:

  https://sildenafilitalia.men/# viagra online in 2 giorni

 285. Williambip says:

  migliori farmacie online 2023 acquistare farmaci senza ricetta or farmacia online migliore
  https://maps.google.mv/url?sa=t&url=https://tadalafilitalia.pro farmacie online autorizzate elenco
  farmacia online miglior prezzo farmacie online autorizzate elenco and farmacie online autorizzate elenco farmacia online piГ№ conveniente

 286. uksleepingpillsonline.com promethazine generic

 287. MichaelHyday says:

  farmacia online senza ricetta: kamagra gold – farmaci senza ricetta elenco

 288. WendellLer says:
 289. MichaelHyday says:

  comprare farmaci online all’estero: kamagra gel – farmacia online migliore

 290. ForrestAming says:

  farmacie online sicure kamagra gold п»їfarmacia online migliore

 291. purchase amoxicillin amoxicillin 500mg ca buy amoxicillin 250mg without prescription

 292. WendellLer says:

  http://avanafilitalia.online/# comprare farmaci online all’estero

 293. MichaelHyday says:

  top farmacia online: Dove acquistare Cialis online sicuro – top farmacia online

 294. Williamwah says:

  acquistare farmaci senza ricetta: farmacia online spedizione gratuita – farmacia online piГ№ conveniente

 295. Друг проходил через трудный период. Подарил ему яркий букет от „Цветов.ру”. Цветы стали символом поддержки и дружбы. Рекомендую всем, кто хочет поднять настроение близким. Советую! Вот ссылка https://extralogic.ru/lipetsk/ – цветов.ру

 296. WendellLer says:

  https://tadalafilitalia.pro/# acquistare farmaci senza ricetta

 297. JaimeTax says:

  mexican online pharmacies prescription drugs: mexican drugstore online – mexican pharmaceuticals online

 298. JamesMek says:

  https://canadapharm.shop/# legit canadian online pharmacy

 299. JaimeTax says:

  canadian pharmacy meds review: canadian medications – canadian pharmacy ratings

 300. StevenDus says:

  buying prescription drugs in mexico: buying from online mexican pharmacy – pharmacies in mexico that ship to usa

 301. PhilipMus says:

  https://canadapharm.shop/# best canadian pharmacy online

 302. JamesMek says:

  https://mexicanpharm.store/# mexican pharmaceuticals online

 303. Roberteveby says:

  mexico pharmacy: mexico pharmacies prescription drugs – mexican rx online

 304. JaimeTax says:

  canadian pharmacy meds review: reddit canadian pharmacy – canadian pharmacy scam

 305. Charlesgor says:

  medicine in mexico pharmacies buying prescription drugs in mexico pharmacies in mexico that ship to usa

 306. JamesMek says:

  https://canadapharm.shop/# canadian pharmacy prices

 307. JaimeTax says:

  mail order pharmacy india: india pharmacy mail order – top 10 online pharmacy in india

 308. StevenDus says:

  reputable mexican pharmacies online: mexican mail order pharmacies – buying prescription drugs in mexico online

 309. JamesMek says:

  http://canadapharm.shop/# canadian pharmacy king

 310. JaimeTax says:

  my canadian pharmacy reviews: best rated canadian pharmacy – canada drugs

 311. PhilipMus says:

  https://indiapharm.life/# best online pharmacy india

 312. JamesMek says:

  http://canadapharm.shop/# the canadian drugstore

 313. JaimeTax says:

  purple pharmacy mexico price list: buying from online mexican pharmacy – best online pharmacies in mexico

 314. Roberteveby says:

  canada drugstore pharmacy rx: safe reliable canadian pharmacy – canadian pharmacy world reviews

 315. Charlesgor says:

  indian pharmacy online india online pharmacy reputable indian online pharmacy

 316. JamesMek says:

  https://mexicanpharm.store/# mexican border pharmacies shipping to usa

 317. JaimeTax says:

  india pharmacy: top online pharmacy india – Online medicine home delivery

 318. StevenDus says:

  escrow pharmacy canada: canadian medications – canadian pharmacy 1 internet online drugstore

 319. Les téléphones mobiles Samsung ont toujours été l’une des marques les plus populaires sur le marché avec une variété de fonctionnalités, l’enregistrement vocal étant l’une d’entre elles. https://www.xtmove.com/fr/how-to-record-call-sound-on-samsung-phone/

 320. JamesMek says:

  https://mexicanpharm.store/# mexican pharmaceuticals online

 321. JaimeTax says:

  canadian pharmacy online reviews: is canadian pharmacy legit – canadian drugstore online

Hozzászólások küldése lezárva